Miss Luliana Levinschi เข้าเยี่ยมชมและหารือความร่วมมือกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Miss Luliana Levinschi เข้าเยี่ยมชมและหารือความร่วมมือกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2567 Miss Luliana Levinschi เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของ Faculty of Business จาก Babes Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania ได้เข้าเยี่ยมชมและหารือความร่วมมือกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามที่มหาวิทยาลัยบูรพาได้ลงนามทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ Babes Bolyai University, Romania เพื่อสร้างความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนิสิต อาจารย์ และด้านวิชาการภายใต้โครงการ ERASMUS+ with partner countries โดยมีตัวแทนผู้บริหารและคณาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบไปด้วย อาจารย์ปวินนา เพ็ชรล้วน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และบริการวิชาการ ผศ.ดร.พรรณิภา อนุรักษากรกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ผศ.ดร.ชัยณรงค์ ศรีมันตะ หัวหน้าภาควิชาศาสนาและปรัชญา อาจารย์กันต์รพี สมจิตร์ หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย และผศ.ดร.จิตตาภา สารพัดนึก ไชยปัญญา อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย ให้การต้อนรับ นอกจากนี้ในช่วงบ่าย Miss Luliana Levinschi ได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ Babeș Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania ให้กับนิสิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 โดยมี รศ.ดร.ศศิวุฑฒิ์ วงษ์มณฑา หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ให้การต้อนรับ