ภาควิชาจิตวิทยาจัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง “การกำหนดหัวข้อในการทำงานวิจัย “

ภาควิชาจิตวิทยาจัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง “การกำหนดหัวข้อในการทำงานวิจัย “

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง “การกำหนดหัวข้อในการทำงานวิจัย ” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีร วงศ์อุปราช อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา เป็นวิทยากร โครงการฝึกอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตภาควิชาจิตวิทยาและผู้สนใจที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการหาหัวข้องานวิจัย และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้สำหรับการทำงานวิจัยในอนาคตได้