โครงการฝึกอบรม “เขียน Resume อย่างไร ให้ได้งาน”

โครงการฝึกอบรม “เขียน Resume อย่างไร ให้ได้งาน”

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นิสิตภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการฝึกอบรม “เขียน Resume อย่างไร ให้ได้งาน” โดยได้รับเกียรติจาก ดร. สุตราภรณ์ ตันตินีรนาถ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นิสิตสาขาวิชาจิตวิทยาและผู้สนใจ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้หลักการและสามารถจัดทำ Resume ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังสามารถวางแผนพัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อนำไปแสดงใน Resume อันจะเป็นประโยชน์ในการสมัครงานต่อไป