โครงการภาษาฝรั่งเศสเพื่อการเสริมสร้างทักษะการสื่อสารทางวิชาชีพ

โครงการภาษาฝรั่งเศสเพื่อการเสริมสร้างทักษะการสื่อสารทางวิชาชีพ

วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2567 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิขาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการ ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการเสริมสร้างทักษะการสื่อสารทางวิชาชีพ โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย
เวลา 9.00 – 12.00 น. กิจกรรมเสวนาหัวข้อ “ภาษาฝรั่งเศสกับการทำงานด้านธุรกิจบริการในยุคดิจิทัล” โดยมีวิทยากรประกอบไปด้วย

 1. คุณพีรณัฐ อบรมวรรม ตำแหน่าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน สายการบินนกแอร์
 2. คุณพนิดา พูนโต ตำแหน่ง HR & Talent Development Coordinator โรงแรมอินดิโก้ กรุงเทพ ถนนวิทยุ
 3. คุณปาริชาติ ชัยงาม ตำแหน่ง Talent & Culture Coordinator โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว เอเทรียม กรุงเทพ
  เวลา 13.00 -17.00 การแสดงผลงานสร้างสรรค์จากโครงงานเชิงนวัตกรรมของนิสิตสาขาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร ชั้นปีที่ 4 และประเมินผลงานโดยคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อหลักสูตร ประกอบไปด้วย
 4. กลุ่มตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต ผู้ประกอบการและสถานประกอบการฝึกงาน
  1.1 อาจารย์ นาถลดา ยอดเพชร
  1.2 คุณปุณทัช ปัญญาวรคุณ
  1.3 คุณพีรณัฐ อบรมวรรณ
 5. กลุ่มตัวแทนศิษย์เก่า
  2.1 คุณนภัสกร เขียนเสมอ
  2.2 คุณพนิดา พูนโต
  2.3 คุณปาริชาติ ชัยงาม
 6. กลุ่มคณาจารย์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3.1 ผศ.ดร.ขวัญชฎิล พิศาลพงศ์
  3.2 อ.ดร.สุตราภรณ์ ตันตินีรนาถ
  3.3 อ.ดร.กนกพร ตันวัฒนา
 7. กลุ่มคณาจารย์สาขาภาษาฝรั่งเศส
  4.1 ดร.นิชุตา บุญขำ
  4.2 อ.อัครวินท์ โฉมงาม
  4.3 อ.มารุต หาญทะเล
  ทั้งนี้ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส มีแนวทางให้นิสิตพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ที่ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการฝึกงาน หรือ เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน รวมถึงกลุ่มบุคคลที่มีความต้องการเฉพาะ ซึ่งสอดคล้องกับหนึ่งในผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร ที่ผู้เรียนสามารถนำความรู้มาถ่ายทอดเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศสได้
  ผลงานสร้างสรรค์ผ่านโครงงานเชิงนวัตกรรมของนิสิต อันเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา กรณีศึกษาด้านการสื่อสารทางวิชาชีพ (Case Studies in Professional Communication) ผู้สนใจสามารถติดตามผลงานของนิสิตได้ในช่องทาง ดังต่อไปนี้
 8. Tiktok – Très sucré
 9. Facebook/ Instragram – Olympic Picto 2024
 10. Spotify – Palist Paris
 11. Facebook – Allô FB!
 12. Tiktok – Plearnaveclay
 13. Youtube – Compare “place” Thai-French Sign Languages
 14. Tiktok – Chic Gloss Française
 15. Facebook – Ici Laem-Ya
 16. Facebook – เที่ยวสวน ชิมทุเรียน บ้านซับยี่หร่า
 17. พิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งประเทศไทย – Audio Guide 3 ภาษา