โครงการฝึกอบรมเรื่อง การพัฒนาตนเองเพื่อการทำงานในโลกยุคใหม่

โครงการฝึกอบรมเรื่อง การพัฒนาตนเองเพื่อการทำงานในโลกยุคใหม่

วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2567 ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการฝึกอบรมออนไลน์เรื่อง การพัฒนาตนเองเพื่อการทำงานในโลกยุคใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุนทรี สามงามยา ผู้จัดการอาวุโส บริษัท อัซบิล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ให้กับนิสิตสาขาวิชาจิตวิทยาและผู้สนใจ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้สำหรับนำไปพัฒนาตนเองให้พร้อมใน การสมัคร การสัมภาษณ์ และการทำงานให้ประสบผลสำเร็จในโลกยุคใหม่