โครงการฝึกอบรมเรื่อง “ไม่ยาก ถ้าไม่อยากโดนฟ้อง รู้จักความแตกต่าง ดูหมิ่นและหมิ่นประมาท”

โครงการฝึกอบรมเรื่อง “ไม่ยาก ถ้าไม่อยากโดนฟ้อง รู้จักความแตกต่าง ดูหมิ่นและหมิ่นประมาท”

วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2567 นิสิตภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง “ไม่ยาก ถ้าไม่อยากโดนฟ้อง รู้จักความแตกต่าง ดูหมิ่นและหมิ่นประมาท” โดยรับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต รัชตพิบุลภพ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กับ นิสิตสาขาวิชาจิตวิทยาและผู้ที่สนใจ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีความรู้และเข้าใจกฎหมายหมิ่นประมาทและกฎหมายดูหมิ่น รวมถึง สร้างความตระหนักถึงมูลเหตุอันนำไปสู่ความผิดฐานหมิ่นประมาทและความผิดฐานดูหมิ่น และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้