โครงการฝึกอบรม หัวข้อ “การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในที่ทำงาน”

โครงการฝึกอบรม หัวข้อ “การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในที่ทำงาน”

วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2567 นิสิตภาคจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการฝึกอบรมออนไลน์ หัวข้อ “การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในที่ทำงาน” โดยได้รับเกียรติจาก คุณภูริพัชญ์ พิทักษ์กรณ์ นักจิตวิทยาโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นิสิตสาขาวิชาจิตวิทยาและผู้สนใจ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำแนวทางการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ไปใช้ในการดำเนินชีวิต การทำงาน ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความฉลาดทางอารมณ์ของตน นำไปสู่การยอมรับและปรับตัว เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข