โครงการยกระดับความสามารถทางวิชาการของผู้เรียน หัวข้อบรรยายการคิดสร้างสรรค์ผลงานบนแพลตฟอร์มออนไลน์

โครงการยกระดับความสามารถทางวิชาการของผู้เรียน หัวข้อบรรยายการคิดสร้างสรรค์ผลงานบนแพลตฟอร์มออนไลน์

วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2567 ภาควิชาภาษาตะวันออก สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการยกระดับความสามารถทางวิชาการของผู้เรียน หัวข้อบรรยายการคิดสร้างสรรค์ผลงานบนแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยมีการบรรยายดังนี้

  • เทคนิคการสร้างแรงบันดาลใจในการคิดสร้างสรรค์ผลงานออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณไพสิฐ อมรวิกัยกุล จากช่อง Tutustory เป็นวิทยากร
  • เทคนิคการสร้างสรรค์เนื้อหาความรู้ทางภาษาจีน โดยได้รับเกียรติจากคุณธนัธพร อนันต์ธนาเกษม จากช่อง PetchZ เป็นวิทยากร
    โครงการนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีนบนสื่อออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาจีนในที่สาธารณะ ส่งเสริมการสร้างตัวตนบนสื่อออนไลน์ด้วยภาษาจีน และเรียนรู้เทคนิคการปรับบุคลิกภาพในการออกหน้ากล้อง