โครงการศึกษาดูงานกิจการเพื่อสังคม การจัดการบริการสังคมของท้องถิ่น และการบริหารจัดการเชิงพื้นที่

โครงการศึกษาดูงานกิจการเพื่อสังคม การจัดการบริการสังคมของท้องถิ่น และการบริหารจัดการเชิงพื้นที่

วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2567 นิสิตสาขาวิชาการบริการสังคม ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานกิจการเพื่อสังคม การจัดการบริการสังคมของท้องถิ่น และการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ ณ พิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย – พม่า ช่องเขาขาด พิพิธภัณฑสถานแห่งความทรงจำ รวมทั้งชุมชนปากแพรก ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี และศูนย์เรียนรู้อินทรีย์วิถีไทย Earth Safe วิสาหกิจเพื่อสังคมบ้านรักษ์ดิน จังหวัดกาญจนบุรี โครงการนี้มีวัตุประสงค์เพื่อให้นิสิตศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกิจการเพื่อสังคม ศึกษาการดำเนินนโยบายการบริการสังคมของเทศบาลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และเพื่อการบริหารจัดการเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน