โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การฝึกสหกิจศึกษาและงานบริการสังคมอิสระ

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การฝึกสหกิจศึกษาและงานบริการสังคมอิสระ

วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2567 ภาควิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การฝึกสหกิจศึกษาและงานบริการสังคมอิสระ โดยได้รับเกียรติจาก คุณวันทยา เฉลิมพลวรรณคดี ผู้จัดการพื้นที่ บริษัท สบาย คอนเน็กซ์ เทค จำกัด (มหาชน) และ คุณนีรภา ผาสุก HR and Admin บริษัท ฮอริษอน พลัส จำกัด (Horizon+) เป็นวิทยากร โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตได้เตรียมความพร้อมในการทำงานและทบทวนให้นิสิตสามารถสำเร็จออกเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์