โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมผ่านละครเวทีภาษาอังกฤษ

โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมผ่านละครเวทีภาษาอังกฤษ

วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2567 ภาควิชาภาษาตะวันตก สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมผ่านละครเวทีภาษาอังกฤษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะทางวิชาการ (Hard skills) และทักษะทางสังคม (Soft skills) ของนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1vcy7zgzLsWGWG_aDkAJIzwt2lHhiLhx1?fbclid=IwAR0naa0u9JQg4vrKjYKIwbwaT_qVOqFUCBQM7VtgE1_UJzn2Qxe9eLQOWbg