คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าศึกษาดูงาน

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าศึกษาดูงาน

วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2567 คณาจารย์และบุคลากร สาขาวิชาสังคม วัฒนธรรม และการพัฒนามนุษย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีตัวแทนผู้บริหาร ตัวแทนคณาจารย์จากภาควิชาสังคมวิทยา ภาควิชาประวัติศาสตร์ และสาขาวิชาไทยศึกษา รวมทั้งตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุนให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ