เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย

เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย

วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2567 ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ และประเภทผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ ณ บริเวณห้องโถงชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา