คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงาน

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงาน

วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2567 ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการบริหารจัดการส่วนงาน