สอบสัมภาษณ์รับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รอบ 2 (TCAS 2: Quota)

สอบสัมภาษณ์รับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รอบ 2 (TCAS 2: Quota)

วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2567 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดสอบสัมภาษณ์รับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รอบ 2 (TCAS 2: Quota) และระดับบัณฑิตศึกษา รอบ 2 ปีการศึกษา 2567 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตปัจจุบันร่วมให้การต้อนรับผู้ปกครองและผู้สมัครเข้าศึกษา