นิสิตสาขาวิชาภาษาจีน ได้รับคัดเลือกให้ไปศึกษา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

นิสิตสาขาวิชาภาษาจีน ได้รับคัดเลือกให้ไปศึกษา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาภาษาตะวันออก สาขาวิชาภาษาจีน ที่ได้รับคัดเลือกให้ไปศึกษา ณ Wenzhou University สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเวลา 1 ปี