โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA

โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA

วันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA หัวข้อ “การสร้างความเข้าใจในเกณฑ์ AUN-QA Version4″ ณ โรงแรม Centara Sonrisa Residence and Suites Sriracha จังหวัดชลบุรี โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัสนันท์ พ่วงเถื่อน ให้เกียรติเป็นวิทยากร
การจัดงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพสู่สากล เพื่อเตรียมแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ตามเกณฑ์ AUN-QA รวมถึงเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตรและบุคลากรสายสนับสนุนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการ