โครงการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย เรื่อง การเขียนบทความอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์วารสารในฐาน Scopus

โครงการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย เรื่อง การเขียนบทความอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์วารสารในฐาน Scopus

วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย เรื่อง การเขียนบทความอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์วารสารในฐาน Scopus โดยมีวิทยากร ดังนี้

  • Associate Professor Dr. Alexander Trupp, Editor-in-chief of Advances in Southeast Asian Studies (ASEAS)
  • รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิวุฑฒิ์ วงษ์มณฑา หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (นักวิจัยดีเด่น รุ่นกลาง พ.ศ. 2566)
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กังวาฬ ฟองแก้ว อาจารย์ประจำภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (นักวิจัยดีเด่น ดาวรุ่ง พ.ศ. 2564)
    การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการเตรียมต้นฉบับอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย และส่งเสริมให้นักวิจัยพัฒนาคุณภาพงานวิจัยสู่สากลมากยิ่งขึ้น โดยมีคณาจารย์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมงาน