นิสิตได้รับรางวัลจากโครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy)

นิสิตได้รับรางวัลจากโครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับนิสิต ที่ได้รับรางวัลจากโครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy) เพื่อค้นหา Smart Start Idea by GSB Startup (รอบระดับมหาวิทยาลัย)” ดังรายละเอียดต่อไปนี้
รางวัลชนะเลิศ
– นางสาวศศิกร จึงเกษมโชคชัย ภาควิชาสังคมวิทยา
– นายชลสิทธิ์ เกตชนก ภาควิชาภาษาตะวันตก (สาขา ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร)
(ผลงานภายใต้ชื่อนวัตกรรม INNOMAG ผลงานสารสกัด Mangiferin ที่บริสุทธิ์ที่สุดเจ้าแรกของโลก ซึ่งเป็นการต่อยอดมาจากงานวิจัยของ ผศ.ดร.อนันต์ อธิพรชัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา)
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2
– นายปติภูมิ จากิจ ภาควิชาศาสนาและปรัชญา
– นางสาวจุฑามาศ ถนอมกุล ภาควิชาศาสนาและปรัชญา
(ผลงานภายใต้ชื่อนวัตกรรม JENNY WONG ชุดคาบาเร่ต์ถอดประกอบได้เจ้าแรกของวงการโชว์ ที่สอดคล้องกับแนวคิด BCG economy และ Zero Waste )
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3

  • นายภาณุพงศ์ จิตหมั่น ภาควิชาศาสนาและปรัชญา
  • นางสาววรรทนา ริมศรีทอง ภาควิชาศาสนาและปรัชญา
    (ผลงานภายใต้ชื่อนวัตกรรม FABEN สเปรย์นวัตกรรมปรับพฤติกรรมสุนัขและแมว โดยเป็นการต่อยอดมาจากผู้ริเริ่มนวัตกรรมดั้งเดิมคือ นายธีร์ธัช สุรสุวรรณกุล ภาควิชานิเทศศาสตร์)
    ทั้งนี้นิสิตทั้ง 3 ทีมจะได้เข้าร่วมการประกวดผลงานระดับประเทศต่อไ