อบรมการใช้งานระบบห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom)

อบรมการใช้งานระบบห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom)

วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดอบรมการใช้งานระบบห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) ให้แก่คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนได้เรียนรู้วิธีการใช้งานเพื่อใช้ประโยชน์จากห้องเรียนอัจฉริยะให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ห้องเรียนดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองการเรียนรู้แนวใหม่แบบไร้ข้อจำกัด