โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการขับเคลื่อนองค์กร ในหัวข้อ “การพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2567– 2570”

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการขับเคลื่อนองค์กร ในหัวข้อ “การพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2567– 2570”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการขับเคลื่อนองค์กร ในหัวข้อ “การพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2567– 2570” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง เป็นวิทยากร โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการ