คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าศึกษาดูงาน

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าศึกษาดูงาน

วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ผู้บริหารและบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ