โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินผลกระทบจากงานวิจัย” (Research Impact Evaluation)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินผลกระทบจากงานวิจัย” (Research Impact Evaluation)

วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินผลกระทบจากงานวิจัย” (Research Impact Evaluation) โดยได้รับเกียรติจาก ทีมประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของแผนงานวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่ สกสว. อันประกอบไปด้วย รศ.ดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล รศ.ดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล ผศ.ดร.นภสม สินเพิ่มสุขสกุล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากร