โครงการอบรมหัวข้อ เทคนิคการเขียน จัดพิมพ์ เผยแพร่หนังสือและตำรา

โครงการอบรมหัวข้อ เทคนิคการเขียน จัดพิมพ์ เผยแพร่หนังสือและตำรา

วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดอบรมหัวข้อ เทคนิคการเขียน จัดพิมพ์ เผยแพร่หนังสือและตำรา โดยได้รับเกียรติจาก คุณภูสิทธิ พลายชมภู บรรณาธิการบริหาร สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์ เป็นวิทยากร โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำตำราและหนังสืออย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตำรา หนังสือต่อไป