สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พราวพรรณ พลบุญ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก ประธานคณะกรรมการบริหารวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก และประธานคณะกรรมการบริหารวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกรรมการ ทั้งนี้ คณาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นร่วมประชุมการทวนสอบฯ ผ่านการประชุมทางไกลออนไลน์