ประชุมหารือร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อกำหนดกรอบการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ประชุมหารือร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อกำหนดกรอบการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมหารือร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อกำหนดกรอบการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วย รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ และบุคลากรของทั้ง 2 คณะ เข้าร่วมประชุม