โครงการพัฒนาบุคลากร

โครงการพัฒนาบุคลากร

วันที่ 27 – 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการพัฒนาบุคลากร โดยมีคณะผู้บริหาร และบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมโครงการ สำหรับกิจกรรมประกอบไปด้วย
🔹การศึกษาดูงาน ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
🔹การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การบริหารจัดการองค์กรเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
🔹กิจกรรมมหาวิทยาลัยสีเขียวเพื่อสังคมที่ยั่งยืน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้ได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันจะนำไปสู่การพัฒนากระบวนการในการทำงานตามแนวทางการบริหารองค์กรเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศต่อไป