นิสิตได้รับรางวัลในการแข่งขันสร้างนวัตกรรมและโมเดลธุรกิจ Startup Thailand League2024 ระดับมหาวิทยาลัย

นิสิตได้รับรางวัลในการแข่งขันสร้างนวัตกรรมและโมเดลธุรกิจ Startup Thailand League2024 ระดับมหาวิทยาลัย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันสร้างนวัตกรรมและโมเดลธุรกิจ Startup Thailand League2024 (ระดับมหาวิทยาลัย) โดยมีรายละเอียดดังนี้
🎉รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1

  • นายปิยะฉัตร มหาพงศ์ไพศาล ภาควิชานิเทศศาสตร์
  • นางสาวธนัชพร ทาริยะ ภาควิชานิเทศศาสตร์
  • นายปติภูมิ จากิจ ภาควิชาศาสนาและปรัชญา
    🎉รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2
  • นายสุดเขตต์ แสนเจริญ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
  • นางสาวศศิกร จึงเกษมโชคชัย ภาควิชาสังคมวิทยา
  • นางสาวจุฑามาศ ถนอมกุล ภาควิชาศาสนาและปรัชญา
    โดยนิสิตจะเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อเข้าแข่งขัน Startup Thailand League 2024 ในระดับภูมิภาคและระดับประเทศต่อไป