ประชุมแลกเปลี่ยนรู้การพัฒนาการจัดการศึกษาและประกันคุณภาพของหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์

ประชุมแลกเปลี่ยนรู้การพัฒนาการจัดการศึกษาและประกันคุณภาพของหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์

ภาควิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมประชุมระดมสมองเพื่อแลกเปลี่ยนรู้การพัฒนาการจัดการศึกษาและประกันคุณภาพของหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ที่เปิดการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาของไทย ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับคณาจารย์ในหลักสูตรสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และคณาจารย์ในหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2567ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร
การประชุมในครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาการจัดการเรียนการสอน แนวทางความร่วมมือทางวิจัย การต่อยอดเครือข่ายวิชาการและวิจัยร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความความร่วมมือร่วมกับมหาวิทยาลัยภูมิภาคอื่น ๆ ที่มีการจัดการเรียนการสอนทางสารสนเทศศาสตร์ พร้อมทั้งหารือแนวทางพัฒนาคุณภาพคณาจารย์รองรับหลักสูตรอนาคตต่อไป