ลงนามประกาศแสดงเจตนารมณ์ในการสนับสนุนและดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ

ลงนามประกาศแสดงเจตนารมณ์ในการสนับสนุนและดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมลงนามประกาศแสดงเจตนารมณ์ในการสนับสนุนและดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals: SDGs) ร่วมกับทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน