อบรมหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร The Art of Communication

อบรมหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร The Art of Communication

วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร The Art of Communication ให้กับพนักงานบริษัท เอ็น เอส เค แบริ่งส์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีอาจารย์ ดร.ชนัญญา สร้อยทอง อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยาเป็นวิทยากร การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการวิชาการความรู้ ความเชี่ยวชาญศาสตร์ ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้กับชุมชนและสังคมในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก