โครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะของคณาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning

โครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะของคณาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning

วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะของคณาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning สำหรับรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย
🔹การหารือแนวทางการบริหารจัดการรายวิชาศึกษาทั่วไปที่รับผิดชอบโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
🔹การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning
🔹การพัฒนาแนวทางการสอนในแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในระดับรายวิชา (CLOs)
โดยมี รศ.ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตัวแทนผู้บริหารคณะฯ คณาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ประสานงานรายวิชา และผู้สอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เข้าร่วมโครงการ