โครงการแนวปฏิบัติในการดำเนินงานสำหรับผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม

โครงการแนวปฏิบัติในการดำเนินงานสำหรับผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม

วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการแนวปฏิบัติในการดำเนินงานสำหรับผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเภท Fundamental Fund มหาวิทยาลัยบูรพา และทุนอุดหนุนการวิจัยรายได้ส่วนงาน โดยได้รับเกียรติจากคุณชบาภรณ์ มาตแม้น หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน และคุณปวีณา ศิริรักษ์ นักตรวจสอบภายใน เป็นวิทยากร
โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักวิจัยเข้าใจหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการเตรียมและเก็บหลักฐานการเบิกจ่ายเงินทุนวิจัยตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยบูรพา