ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์ จาก Chinese Academy (Kunming) of South and Southeast Asian Studies, Yunnan Academy of Social Sciences

ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์ จาก Chinese Academy (Kunming) of South and Southeast Asian Studies, Yunnan Academy of Social Sciences

วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์ จาก Chinese Academy (Kunming) of South and Southeast Asian Studies, Yunnan Academy of Social Sciences เพื่อหารือความร่วมมือด้านวิชาการ โดยมีอาจารย์ปวินนา เพ็ชรล้วน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการบริการวิชาการ พร้อมด้วยตัวแทนคณาจารย์และบุคลากรให้การต้อนรับ