สอบสัมภาษณ์รับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รอบ 3 (TCAS 3: Admission)

สอบสัมภาษณ์รับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รอบ 3 (TCAS 3: Admission)

วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2567 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดสอบสัมภาษณ์รับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รอบ 3 (TCAS 3: Admission) จำนวน 14 หลักสูตร โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตปัจจุบันร่วมให้การต้อนรับผู้ปกครองและผู้สมัครเข้าศึกษา