โครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์

โครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์

วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ต้อนรับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องในโครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ วัฒนธรรม และสานสัมพันธ์ ระหว่างภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ผศ.ดร.ธนิต โตอดิเทพย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและโครงสร้างพื้นฐาน และ รศ.ดร.ศศิวุฑฒิ์ วงษ์มณฑา หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ กล่าวต้อนรับ
กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย
🔹การแนะนำมหาวิทยาลัยโดยตัวแทนนิสิต นักศึกษา
🔹การบรรยายพิเศษในหัวข้อ การจัดการระบบนิเวศป่าชายเลนอย่างยั่งยืนด้วยแนวคิดบลูคาร์บอน โดย ผศ.ดร.พรรณิภา อนุรักษากรกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และอาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
🔹กิจกรรมสานสันพันธ์ระหว่างนิสิต นักศึกษา
ทั้งนี้ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอขอบคุณคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งจากทั้งสองหน่วยงานที่มีส่วนช่วยให้กิจกรรมนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์มา ณ ที่นี้