โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะด้านไอทีในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน หัวข้อ การใช้โปรแกรม CANVA สำหรับการจัดทำ Clip การสอน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะด้านไอทีในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน หัวข้อ การใช้โปรแกรม CANVA สำหรับการจัดทำ Clip การสอน

วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะด้านไอทีในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน หัวข้อ การใช้โปรแกรม CANVA สำหรับการจัดทำ Clip การสอน เพื่อพัฒนาสู่การผลิตรายวิชา BUU MOOC สำหรับคณาจารย์และบุคลากรในภาควิชาภาษาตะวันออก ซึ่งเป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ด้านพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะและมีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ โดยมี ผศ.ดร.ตวงทอง สรประเสริฐ อาจารย์ประจำภาควิชานิเทศศาสตร์ เป็นวิทยากร