โครงการ ฟุต ฟิต English for Work เพื่อเสริมสร้างความรู้ และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการทำงานให้กับบุคคลทั่วไป

โครงการ ฟุต ฟิต English for Work เพื่อเสริมสร้างความรู้ และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการทำงานให้กับบุคคลทั่วไป

วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ภาควิชาภาษาตะวันตก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการ ฟุต ฟิต English for Work เพื่อเสริมสร้างความรู้ และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการทำงานให้กับบุคคลทั่วไป ผ่านกิจกรรมการสนทนาภาษาอังกฤษ การแสดงความคิดเห็น การนำเสนอ และการโต้วาที โดยมี อาจารย์ Christine Edie (English Language Fellow จากสถานฑูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย) และอาจารย์พนุชดา เจริญชัย (อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันตก) เป็นวิทยากร ทั้งนี้มีผู้สนใจจากหลากหลายหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม