ผศ.ดร.บุญรอด บุญเกิด ได้รับรางวัล “รัตนบูรพา” ประจำปี พ.ศ. 2567

ผศ.ดร.บุญรอด บุญเกิด ได้รับรางวัล “รัตนบูรพา” ประจำปี พ.ศ. 2567

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.บุญรอด บุญเกิด อาจารย์ประจำภาควิชาศาสนาและปรัชญา ในโอกาสได้รับรางวัล “รัตนบูรพา” ประจำปี พ.ศ. 2567 สาขาการจัดการเรียนรู้
ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาที่ 0565/2567 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2567