ภาควิชาสารสนเทศศึกษาศึกษาดูงานหลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ภาควิชาสารสนเทศศึกษาศึกษาดูงานหลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2567 อาจารย์ประจำภาควิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นำโดย ผศ.ดร. ศรีหทัย เวลล์ส หัวหน้าภาควิชา/ประธานหลักสูตรสารสนเทศศึกษา และคณาจารย์ เข้าศึกษาดูงานหลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย อาจารย์ ดร.ยุทธนา เจริญรื่น รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ให้การต้อนรับ
ภายในงานร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อด้านสหกิจศึกษาโดยได้รับเกียรติจาก คุณเอกราช แก้วเขียว ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมแลกเปลี่ยนและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสหกิจศึกษา พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสารสนเทศศาสตร์ และ สถานที่ต่างๆ ในมหาวิทยาลัย