ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.ปาจรีย์ กิจกาญจนกุลปาจรีย์

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.ปาจรีย์ กิจกาญจนกุลปาจรีย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ปาจรีย์ กิจกาญจนกุล หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา วัฒนธรรมศึกษา