ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี ดังนี้
✨ ผศ.ดร.พีร วงศ์อุปราช (อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา) ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายการเรียนรู้ตลอดชีวิต
✨ ผศ.ดร.ตวงทอง สรประเสริฐ (อาจารย์ประจำภาควิชานิเทศศาสตร์) ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายสื่อสารองค์กร