โครงการเสวนาระเบียบบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการเสวนาระเบียบบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2567 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการเสวนาระเบียบบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้บุคลากรใหม่ได้รับความรู้ความเข้าใจด้านนโยบาย เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ แนวทาง การบริหาร การพัฒนามหาวิทยาลัย ระเบียบแนวปฏิบัติตนในการทำงาน สิทธิและสวัสดิการที่บุคลากรพึงได้รับ และเพื่อให้บุคลากรใหม่ได้เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร และสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ