นิสิตสาขาวิชาภาษาจีน ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน

นิสิตสาขาวิชาภาษาจีน ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตภาควิชาภาษาตะวันออก สาขาวิชาภาษาจีน ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ เพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน “สะพานสู่ภาษาจีน” ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 โดยรายชื่อนิสิตประกอบไปด้วย
🔹นางสาวปรีชญา เกาสันเทียะ นิสิตชั้นปีที่ 4
🔹นางสาวณฐนรรจ์ ศรประจักร์ชัย นิสิตชั้นปีที่ 4
🔹นางสาวณัชชา สลับศรี นิสิตชั้นปีที่ 2
ทั้งนี้ขอขอบคุณการสนับสนุนจากศูนย์จีนศึกษาและสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพา สำหรับการฝึกซ้อมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้