ภาควิชาประวัติศาสตร์จัดโครงการปฐมนิเทศสหกิจและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

ภาควิชาประวัติศาสตร์จัดโครงการปฐมนิเทศสหกิจและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการปฐมนิเทศสหกิจและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ให้กับนิสิตสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม เพื่อเตรียมความพร้อม และสร้างความมั่นใจให้กับนิสิต ได้สามารถปฏิบัติตามหลักการและกระบวนการปฏิบัติสหกิจศึกษาได้อย่างถูกต้องก่อนออกไปปฏิบัติงานจริง