สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ระดับหลักสูตร

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ระดับหลักสูตร

วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2567 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษมสันต์ พานิชเจริญ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและปฏิบัติการสอน คณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานกรรมการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผสันต์ ธัมปราชญ์ ประธานสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ คณะโลจิสติกส์ เป็นกรรมการ