สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นจัดโครงการบริการวิชาการ ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น “Intensive Japanese Summer Camp

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นจัดโครงการบริการวิชาการ ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น “Intensive Japanese Summer Camp

วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ภาควิชาภาษาตะวันออก สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการบริการวิชาการ ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น “Intensive Japanese Summer Camp” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์หลักสูตร ภายในงานมีนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 30 คน