สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นจัดโครงการขับเคลื่อนความร่วมมือทางการศึกษา ญี่ปุ่น – ไทย สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นจัดโครงการขับเคลื่อนความร่วมมือทางการศึกษา ญี่ปุ่น – ไทย สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันที่ 13 – 15 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ภาควิชาภาษาตะวันออก สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการขับเคลื่อนความร่วมมือทางการศึกษา ญี่ปุ่น – ไทย สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน อันสอดคล้องกับพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นที่มีคุณภาพ มุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการและการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประชุมหารือร่วมกับมหาวิทยาลัยโตโย บริษัท Asmil Corp. กรุงโตเกียว และมหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษาประเทศญี่ปุ่น เกี่ยวกับการกำหนดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการรายปี หลักสูตร 3+1 ภาษาญี่ปุ่น และความร่วมมือในด้าน Overseas Internships โดยมีคณาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและเจ้าหน้าที่ภาควิชาเข้าร่วมโครงการ