อาจารย์สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารเข้าร่วมแลกเปลี่ยน และหารือความร่วมมือทางวิชาการ

อาจารย์สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารเข้าร่วมแลกเปลี่ยน และหารือความร่วมมือทางวิชาการ

วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2567 อาจารย์นิชุตา บุญขำ และอาจารย์อัครวินท์ โฉมทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นตัวแทนเข้าร่วมแลกเปลี่ยน และหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Prof. Dr. Emmanuel Houze Director of the Institut d’Administration des Entreprises of Montpellier จาก L’IAE Montpellier Business School ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพาโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฏิพัทธ์ พิชญะเดชอนันต์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร วิทยาลัยนานาชาติ ให้การต้อนรับ