สาขาวิชาประวัติศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ระดับหลักสูตร

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ระดับหลักสูตร

วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2567 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงนุช ศรีสุข ผู้ช่วยคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานกรรมการ และ รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ วงศ์ดี อาจารย์ประจำคณะสหเวชศาสตร์ เป็นกรรมการ